1. Toepasselijkheid

Op al onze overeenkomsten met onze afnemers zijn exclusief van toepassing deze algemene  

voorwaarden; afwijkingen daarvan dan wel andere voorwaarden, door onze afnemers bedongen, gelden niet tenzij en alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons  

zijn aanvaard.  

2. Acceptatie

Acceptatie wordt slechts geacht te zijn geschied zonder enig voorbehoud of nadere conditie.  

3. Opdrachtbevestiging

3.1) Wij zijn niet gebonden aan onze offertes, aanbiedingen of catalogi – ook al zijn deze  

aanvaard – tot op het tijdstip dat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd.  

3.2) Geneesmiddelen worden uitsluitend geleverd aan de in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening genoemde personen voor zover de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening zulks toelaat.  

De wederpartij dient de op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening  

vereiste bevoegdheden te bezitten op het moment van aflevering.  

4. Duur

4.1) Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de wederpartij niet tussentijds worden  

opgezegd.  

4.2) Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met  

inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van een kalendermaand.  

Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief.  

5. Prijzen

Alle prijzen zijn franco het door de afnemer opgegeven adres binnen Nederland (Zie 6.1 voor  

franco goederenbedrag), doch exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege in de ruimste zin des woords en exclusief emballage en kosten van verzekering.  

6. Aflevering

6.1) Onverminderd het hierna omschreven eigendomsvoorbehoud geschiedt aflevering  

van goederen vanaf een goederenbedrag van € 250,- franco het door de wederpartij binnen  

Nederland opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

6.2) Het risico voor de goederen gaat op de afnemer over op het tijdstip van aflevering.  

De lossing bij de aflevering geschiedt eveneens voor risico van de afnemer.  

6.3) Wij bepalen onze leveringstermijn op basis van de ons bekende feiten en omstandigheden en trachten deze zo goed mogelijk aan te houden. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer echter nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding en/  

of het recht ontvangst of betaling te weigeren. Wij zijn te allen tijde gerechtigd in gedeelten  

te leveren. De leveringstermijn vangt aan op het moment van opdrachtbevestiging.  

7. Betaling

7.1) Betaling van een overeengekomen prijs dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enige compensatie of  

korting. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.  

7.2) Te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank + algemene  

toegepaste toeslagen over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag. Alle aan de wederpartij  

te verlenen kortingen wegens voortijdige betalingen komen te vervallen indien er sprake  

is van overschrijding van enige betalingstermijn.  

7.3) In geval van te late betaling of indien de afnemer anderszins in gebreke is, zijn wij  

gerechtigd, zinder eerst rechtsmaatregelen te nemen, verdere leveranties of werkzaamheden op te schorten. In dat geval worden ook onze vorderingen op de afnemer – uit  

welke hoofde ook – onmiddellijk opeisbaar en is de afnemer verplicht aan ons al hetgeen  

hij verschuldigd is te betalen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke  

kosten, deze laatste met een minimum van 15% over het verschuldigde bedrag. In dit  

geval is een ingebrekestelling door ons niet vereist.  

8. Eigendom en risico

De door ons geleverd goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer ons volledig  

heeft betaald en hetgeen ons – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd is. Bij gebreke  

van ontvangst van betaling zijn wij te allen tijde gerechtigd geleverd terug te nemen.  

9. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de leveringstermijnen te verlengen of  

de overeenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren, zonder gehouden  

te zijn tot schadevergoeding en onverminderd ons recht om betaling te verlangen voor  

hetgeen wij hebben geleverd.  

10. Reclames

De afnemer dient de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe  

van verval van alle rechten binnen 8 dagen na tijdstip van aflevering schriftelijk bij ons te  

worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten.  

11.Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onze producten of door  

het gebruik daarvan. Eventuele aansprakelijkheid vanuit welke hoofde dan ook zal nimmer  

het netto verkoopbedrag van de desbetreffende goederen te boven gaan.  

12. Ontbinding + Verjaringstermijn

12.1) Indien de afnemer nalatig is of blijft enige op hem rustende verplichtingen jegens  

ons na te komen, of in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, overlijden of  

liquidatie, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,  

onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.  

12.2) Elk vorderingsrecht tegen ons verjaart door het verloop van 1 jaar na het overstaan  

van de vordering tenzij in deze voorwaarden een kortere termijn is genoemd.  

13. Emballage

Emballage – waarvan wij eigenaar blijven – wordt tegen de bekende prijs teruggenomen  

mits in de goede staat franco aan ons toegezonden. Indien de emballage niet binnen  

3 maanden na de levering wordt terugontvangen, kan een huurprijs voor het gebruik  

van de emballage in rekening worden gebracht.  

14. Retourregeling

Klachten betreffende de zendingen dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld.  

Telefonisch 020-6123618. Retourgoederen worden altijd de  

eerste week van de maand opgehaald. Meldt wel bij uw eerste bestelling in deze week  

dat u retourgoederen heeft. Zonder vermelding van het ordernummer en meldingscode  

op het retour-/klachtenformulier kunnen de retouren niet behandeld worden. Onvolledig  

of onduidelijk ingevulde formulieren kunnen niet worden behandeld. Niet gecrediteerd  

worden: RVG/RVH artikelen, artikelen die retour worden gestuurd met een houdbaarheid  

korter dan 2 maanden, speciaal bestelde artikelen en geprijsde artikelen.  

15. Vergunningen

De overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van  

het verkrijgen van de benodigde overheidsvergunningen, waar en wanneer ook vereist.  

16. Rechtskeuze en Geschillen

Op al onze overeenkomsten en onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van  

toepassing.